سرج ارستر کلاس B تایپ 1

 سرج ارستر کلاس B تایپ 1 جهت حفاظت ثانویه در مقابل صاعقه مورد استفاده قرار می گیرد. به ارستر تایپ 1  سرج ارستر جریان صاعقه نیز گفته می شود.  در مواردی که خطر برخورد مستقیم صاعقه به کابل و یا تاسیسات برقی وجود دارد، از این مدل ارستر استفاده می شود.  تحمل دمای مناسب، نسوز بودن و ظرفیت بالای تخلیه جریان سرج و … را می توان از ویژگی های برتر ارستر کلاس B  در شبکه برق فشار ضعیف شمرد.

از سرج ارستر کلاس B در ساختمان های بلند، بناهایی که از صاعقه گیر استفاده می کنند، مراکز مخابراتی و رادیویی، ساختمان هایی که دارای آنتن یونیزه صاعقه گیرهستند و … استفاده می کنند.

سرج ارستر تایپ 1 دقیقا در تابلو های ورودی ساختمان یا تابلوهای اصلی استفاده می شوند. بعد از این ارسترها انواع دیگر ارسترهای تایپ 2+1 یا تایپ 2 نصب می گردد.

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096849

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

تک پل،  255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1کد فنی 5096877

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

سه پل ، 255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096879

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

سه پل + NPE 

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096865

OBO

سرج ارستر کلاس B ارستر ترکیبی MCD

سه پل + NPE  

کد فنی: 5096849

کد فنی: 5096877

کد فنی: 5096879

کد فنی: 5096865

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096852

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

با نمایشگر تک پل 

255  ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096835

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

با نمایشگر سه پل

 255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096836

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD سه پل + NPE با نمایشگر، 255 ولت

خشاب سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096822

OBO

خشاب سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD  تک پل

 

کد فنی: 5096852

کد فنی: 5096835

کد فنی: 5096836

کد فنی: 5096822

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096827

OBO

خشاب سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD با نمایشگر، تک پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096874

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD 50-B/3 در تابلو آماده

255 ولت، سه پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096875

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی 50-B/3+1 MCD در تابلو آماده

255ولت، سه پل+NPE

سرج ارستر کلاس B تایپ 1کد فنی 5096847

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MC
255 ولت، تک پل

 

کد فنی: 5096827

کد فنی: 5096874

کد فنی: 5096875

کد فنی: 5096847

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096876

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC

255 ولت، سه پل 

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096878

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC
255 ولت، سه پل+NPE

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096863

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC 

255 ولت، سه پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096851

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر صاعقه MC

 255 ولت

کد فنی: 5096876

کد فنی: 5096878

کد فنی: 5096863

کد فنی: 5096851

خشاب سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096820

OBO

خشاب ارستر صاعقه کلاس B یا خشاب ارستر صاعقه MC

255 ولت

خشاب سرج ارستر صاعقه کلاس b تایپ 1 کد فنی 5096825

OBO

خشاب ارستر صاعقه کلاس B یا خشاب ارستر صاعقه  MC با نمایشگر

255 ولت

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5089212

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارستر صاعقه MC 50-B/3 در تابلوی آماده، سه پل 255 ولت

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5089200

OBO

 ارسترصاعقه کلاس B یا ارستر صاعقه MC 50-B/3+1 در تابلوی آماده، 255 ولت سه پل+NPE

کد فنی: 5096820

کد فنی: 5096825

کد فنی: 5089212

کد فنی: 5089200

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096974

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارسترصاعقه 35 MCF با نمایشگر آلارم، 440  ولت

تک پل

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096976

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارسترصاعقه  35  MCF 

با نمایشگر آلارم 440 ولت، سه پل

کد فنی: 5096974

کد فنی: 5096976

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.