سرج ارستر کلاس B+C

سرج ارستر کلاس B+C یا ارستر تایپ 2+1 به دسته ای از سرج ارسترهایی گفته می شود که هم توانایی جذب انرژی صاعقه در کلاس یک را داشته و هم توانایی تخلیه ولتاژهای گذرای سوییچینگ و برای حفاظت از تجهیزات و وسایل الکتریکی حساس استفاده می شود. این سرج ارستر ها کلاس ترکیبی هستند به این معنی که هم در تایپ 1 و هم در تایپ 2 کارآیی دارند.

از سرج ارسترهای کلاس B+C  یا ارستر تایپ 2+1 بیشتر در ساختمان هایی که سیستم حفاظت در مقابل صاعقه را دارا نمی باشند و فاصله کابل کشی بین تابلوها کمتر از 10 متر می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد چون در حقیقت هم نقش ارسترهای کلاس B را ایفا می کند و هم جهت دفع ولتاژهای گذرای با دامنه کوچک مثل سویچینگ دقت کافی را دارند.

سرج ارستر B+C  همچنین در ساختمان هایی که سیستم صاعقه گیر دارند یا کابل ورودی برق هوایی دارند نیز بعد از ارستر تایپ 1 در تابلوهای توزیع قرار می گیرند تا در دفع سرج های ناشی از صاعقه و سویچینگ بتوانند موثرتر عمل کنند.

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093500

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  یا ارستر ترکیبی V50

تک پل 280 ولت

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093511

OBO

 سرج ارستر تایپ 2+1 یا ارستر ترکیبی  V50

سه پل 280 ولت

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093513

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

یا ارستر ترکیبی V50 

چهار پل 280 ولت

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093502

OBO

سرج ارسترتایپ 2+1

یا ارستر ترکیبی V50 ریموت کانتکت آلارم تک پل 280 ولت

کد فنی: 5093500

کد فنی: 5093511

کد فنی: 5093513

کد فنی: 5093502

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093516

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  یا ارستر ترکیبی V50

با ریموت کانتکت آلارم سه پل 280 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093518

OBO

سرج ارسترتایپ 2+1   یا ارستر ترکیبی V50

با ریموت کانتکت آلارم چهار پل 280 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089754

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  

ست حفاظتی سری MCD، سه پل

255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089768

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1 

ست حفاظتی سری MCD، جریان نشتی  سه پل 255 ولت

کد فنی: 5093516

کد فنی: 5093518

کد فنی: 5089754

کد فنی: 5089768

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089756

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1 

ست حفاظتی سری MCD، با ریموت کانتکت آلارم، سه پل 255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089775

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

ست حفاظتی سری MCD جریان نشتی، با

ریموت کانتکت آلارم  سه پل 255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093522

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

یا ارستر ترکیبی V50 

تک پل+NPE

280 ولت

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093524

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

یا ارستر ترکیبیV50 

دو پل+NPE

280 ولت

 

کد فنی: 5089756

کد فنی: 5089775

کد فنی: 5093522

کد فنی: 5093524

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093526

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

یا ارستر ترکیبی V50 

سه پل+NPE

280 ولت

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093594

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

یا ارستر ترکیبی V50

داخل جعبه

تک پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093531

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  یا ارستر ترکیبی V50    با ریموت کانتکت آلارم

تک پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093533

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  یا ارستر ترکیبی V50    با ریموت کانتکت آلارم 

سه پل+NPE

 280 ولت

کدفنی: 5093526

کد فنی: 5093594

کد فنی: 5093531

کد فنی: 5093533

خشاب سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5093508

OBO

خشاب سرج ارستر ترکیبی تایپ 2+1 فاز

یا ارستر ترکیبی V50

 280 ولت، IP 20

 

خشاب سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5095609

OBO

خشاب سرج ارستر ترکیبی تایپ 2+1 نول

یا ارستر ترکیبی  V50 

255 ولت، IP20

 

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089748

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1

ست حفاظتی سری MCD

تک پل+NPE

255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089761

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1 ست حفاظتی سری MCD

سه پل+NPE

255 ولت

کد فنی: 5093508

کد فنی: 5095609

کد فنی: 5089748

کدفنی: 5089761

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5080770

OBO

سرج ارسترتایپ 2+1 

ست حفاظتی سری MCD

جریان نشتی

سه پل+NPE

255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089763

OBO

سرج ارستر ترکیبی کلاس B+C یا ارستر ترکیبی MCD با ریموت کانتکت آلارم

سه پل+NPE

255 ولت

سرج ارستر کلاس B+C کد فنی 5089777

OBO

سرج ارستر تایپ 2+1  ست حفاظتی با ریموت کانتکت آلارم

جریان نشتی

 سه پل+NPE

255 ولت

کد فنی: 5089770

کد فنی: 5089763

کد فنی: 5089777

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.