سینی کابل فشار متوسط

سینی کابل فشار متوسط
در صورت استفاده از سینی کابل، ابعاد سینی های کابل باید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابل ها و همچنین در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط نصب، تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود، ولی به طور کلی سینی های کابل باید با ورق آهن گالوانیزه که مشبک شده باشد و به ضخامت حداقل ۱/۵ میلی متر ساخته شده و در صورت آویز بودن توسط میله های فولادی به قطر حداقل ۶ میلی متر در فاصله های حداکثر یک متر نگاه داشته شود. هنگام نصب کابل ها بر روی سینی کابل، کابل ها باید در نزدیکی هر محل تغییر جهت، سه راه یا چهارراه یا انتهای هر مسیر افقی یا قائم و همچنین به فاصله ۱۰ متر در مسیرهای افقی و ۱/۵ متر در مسیرهای قائم به سینی ها محکم شود. سینی های کابل و نیز اسکلت و بازوهای نصب کابل باید از لحاظ الکتریکی کاملاً به یکدیگر متصل بوده و با یک رشته سیم مسی لخت، با حداقل سطح مقطع ۷۵ میلی متر مربع لااقل از سه نقطه به سیستم اتصال زمین
متصل شود.
کلیه کانال های پیش ساخته آدم رو باید دارای سیستم روشنایی مناسب و پریزهای برق در فواصل ۶ متر از یکدیگر باشد. همچنین در این نوع کانال ها به منظور تماس با خارج کانال، در صورت امکان و چنانچه ضروری باشد، پریزهای تلفن باید در فواصل ۲۰ متر از یکدیگر نصب شود.
سر کابل های فشار متوسط
سر کابل های فشار متوسط را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد
سر کابل های حرارتی (heat-shrink-termination)
سرکابل های سرد (Cold-Shrink-Termination)
سرکابل های فشاری (slip on)
سرکابلهای plug-in
سرکابلهای connex
(به صورت کلی ولتاژ بین ۱ تا ۳۶ کیلوولت فشار متوسط تعریف میشود)

جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید.