انواع روش های اندازه گیری مقاومت ویژه خاک برای سیستم ارت

انواع روشهای اندازه گیری مقاومت ویژه خاک برای سیستم ارت (راهنمای طرح و اجرای تاسیسات)
روش wenner
چهار (۴) الکترود در فواصل مساوی در امتداد یک خط قرار داده می شوند. اندازه گیری باید تکرار شود و در هر اندازه گیری محل چهار (۴) الکترود را باید تغییر داد.
– در صورت همگن بودن زمین با زیاد شدن فاصله الکترودها، ولتاژ نسبت به فاصله به صورت خطی تغییر می کند.
عمق کوبیدن الکترودها در زمین نباید از یک بیستم فاصله آنها بیشتر باشد.

روش اشلومبرگر shlumberger
– چهار (۴) الکترود در یک خط مستقیم نصب میشوند ولی مانند حالت قبل فواصل الکترودها از یکدیگر برابر نیستند.
– فاصله الکترودهای جریان از یکدیگر خیلی بیشتر از فاصله الکترودهای ولتاژ از یکدیگر است ولی الکترودهای ولتاژ در وسط و نزدیک به هم قرار داده میشوند و در هر بار اندازه گیری فقط الکترودهای جریان جابه جا میشوند.
-در این روش ولتاژ با مجذور فاصله بین الکترودهای جریان تغییر می کند و لذا در هنگام استفاده از آن باید از لوازم اندازه گیری حساس استفاده شود.

روش بهبود یافته ونر wenner
در روش کلاسیک L=3a ،wenner است. برای زیاد کردن ولتاژ قابل اندازه گیری، پیشنهاد شده است که فاصله الکترودهای ولتاژ (a) به جای (33L%)، به (66L%) افزایش یابد و مراحل قبل ادامه داده شود.

حداکثر مجاز مقاومت کل هادی خنثی نسبت به زمین
تا چندی پیش عقیده بر این بود که مقدار کل مقاومت زمین هادی های حفاظتی PE با حفاظتی /خنتا PEN در یک سیستم TN با ولتاژ ۳۸۰/۲۲۰ ولت، نباید از ۲ اهم بیشتر باشد. دلیل آن هم این بود که در شرایط عادی اگر اتصالی بین یک فاز و یک هادی بیگانه بروز کند (مثلا برخورد فاز به نرده فلزی دور باغچه یا ساختمان). مقدار آماری این مقاومت اتفاقی حداقل ۷ اهم خواهد بود بنابراین انتخاب مقدار ۲ اهم قابل قبول است.
سپس عقاید بر این قرار گرفت که مقدار مقاومت اتصال اتفاقی ۷ اهم انتخابی بسیار محافظه کارانه است و میتوان مقدار مقاومت اتفاقی را تا ۱۰ اهم نیز انتخاب نمود بدون آنکه در احتمال بروز برق گرفتگی تغییر زیادی پیش آید و در این صورت مقدار مقاومت کل هادی خنثی نسبت به زمین میتواند ۲/۹ اهم باشد.
حداکثر مجاز مقاومت کل هادی خنثی نسبت به زمین در سیستم کاملاً کابلی
جدیدترین عقیده در زمینه حداکثر مجاز مقاومت کل هادی خنثی نسبت به زمین این است، در سیستم هایی که انحصاراً از کابل های زیرزمینی استفاده میکنند اصلا توجهی به مقدار مقاومت هادی های خنثا نسبت به زمین نشود زیرا مقدار آن هر چه باشد به شرط اینکه سایر مسایل (مانند قطع مدار در ۰/۴ ثانیه یا ۵ ثانیه) رعایت شده باشند خللی در ایمنی وارد نخواهد شد زیرا اتصال اتفاقی بین یک فاز و یک بدنه هادی بیگانه در سیستم کابلی بسیار بسیار نامحتمل است.

– کلیه بدنه های هادی که دارای یک وسیله حفاظتی مشترک میباشند باید همراه با هادی های حفاظتی آنها به ۱ الکترود زمین مشترک وصل شوند.

جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید.