سرج ارستر مخابراتی و شبکه

 سرج ارستر مخابراتی و شبکه یکی از مهمترین محافظان دستگاه های مخابراتی در مقابل سرج های ناشی از صاعقه و سوییچینگ می باشد. وابستگی ما به تجهیزات مخابراتی هر روز در حال افزایش است و تبادل اطلاعات  آنی و لحظه ای در شبکه داده ها در شرکت و اورژانس ها و آتش نشانی و… امری ضروری است.

لذا نیازمند مسیر عبور جریان ایمن و قابل اطمینانی هستیم. برای محافظت از تجهیزات مخابراتی و شبکه ای در مقابل اضافه و ولتاژ و صاعقه، ضرورت استفاده از تجهیز سرج ارستر مخابراتی و دیتا کاملا” محرز و روشن می شود. برای آشنایی بیشتر با ارسترهای مخابراتی یا دیتا، انواع این ارسترها با مشخصات فنی آنها در زیر قراردارد.

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081698

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با جعبه تقسیم و نصب تابلویی با ترمینال

0-225 مگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081690

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با جعبه تقسیم و نصب تابلویی با ترمینال

0-100 مگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081692

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با جعبه تقسیم و نصب تابلویی با ترمینال

0-100 مگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081694

OBO

 سرج ارستر مخابراتی

با جعبه تقسیم و نصب تابلویی

0-100  مگا هرتز

کد فنی: : 5081698

کد فنی: 5081690

کد فنی: 5081692

کد فنی: 5081694

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081975

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با مبدل کابل یا Combination arrester

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی5081977

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با مبدل کابل یا ارستر حفاظت نهایی

 

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5084020

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با مبدل یا ارستر حفاظت اولیه

180 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5084024

OBO

سرج ارستر مخابراتی

با مبدل یا ارستر حفاظت اولیه LSA

با حفاظت نهایی

کد فنی: 5081975

کد فنی: 5081977

کد فنی: 5084020

کد فنی: 5084024

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093023

OBO

سرج ارستر کواکسیال مخابراتی فرکانس بالا

یا ارستر S-UHF شکل

0-1.3 گیگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه 5093236

OBO

سرج ارستر کواکسیال مخابراتی فرکانس بالا

یا ارستر سوکت BNC 

شکل، 0-2.2 گیگا هرتز

سرج ارست مخابراتی و شبکه کد فنی 5093270

OBO

سرج ارستر کواکسیال مخابراتی فرکانس بالا

یا ارستر سوکت TNC

شکل، 4-0 گیگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093996

OBO

سرج ارسترکواکسیال مخابراتی فرکانس بالا

یا ارستر سوکت N شکل

3-0 گیگا هرتز

کد فنی: 5093023

کد فنی: 5093236

کد فنی: 5093270

کد فنی: 5093996

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093272

OBO

سرج ارستر کواکسیال مخابراتی فرکانس بالا

یا ارستر سوکت 7/16

3.4-0 گیگا هرتز

 

سرج راستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093275

OBO

سرج ارستر مخابراتی فرکانس بالا جهت کابل کواکسیال، یا ارستر سوکت F شکل

0-3.4 گیگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093277

OBO

سرج ارستر مخابراتی فرکانس بالا جهت کابل کواکسیال، یا ارستر سوکت SMA شکل

3.7-0 گیگا هرتز

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5093400

OBO

سرج ارستر مخابراتی فرکانس بالا جهت

کابل کواکسیال، یا ارستر آنتن ماهواره F/SAT

 0.5-2.8 گیگا هرتز

کد فنی: 5093272

کد فنی: 5093275

کد فنی: 5093277

کد فنی: 5093400

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081804

OBO

سرج ارستر شبکه، IP و سوئیچ شبکه CAT6

با سوکت Eth.RJ45

برای سرعت انتقال دیتا حداکثر 1 گیگابایت جهت حفاظت نهایی

 

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081804

OBO

سرج ارستر شبکه، IP و سوئیچ شبکه CAT6، با سوکت Eth.RJ45، برای سرعت انتقال دیتا حداکثر1 گیگابایت جهت حفاظت پایه و نهایی

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081800

OBO

سرج ارستر شبکه، IP و سوئیچ شبکه CAT6، با سیستم کانکشن Eth.RJ45، برای شبکه سرعت بالا تا 10 گیگابایت جهت حفاظت نهایی

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5082432

OBO

سرج ارستر شبکه و دیتا آنالوگ با سوکت BNC با سیستم کانکشن BNC  جهت حفاظت نهایی

 

 

کد فنی: 5081804

کد فنی: 5081802

کد فنی: :5081800 

کد فنی: 5082432 

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098646

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل FLD

110 ولت، باترمینال  حفاظت نهایی برای سیستم Two-core

110 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098514

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل FRD  باترمینال، حفاظت نهایی برای سیستم

Two-core

24 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098611

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل FLD

24 ولت، باترمینال حفاظت نهایی برای سیستم Two-core  

24 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098816

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل FLD-2

24  ولت، باترمینال  حفاظت نهایی برای سیستم Two-core

 24 ولت

کد فنی: 5098646

کد فنی: 5098514

کد فنی: 5098611

کد فنی: 5098816 

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098422

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری سیستم های کنترل MDP 2-POL، یا ارستر منبع تغذیه 24 ولت

با ترمینال

سرج ارستر مخابراتی یا شبکه کد فنی 5098427

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل MDP 3-POL، یا ارستر منبع تغذیه 24 ولت

با ترمینال

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098431

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل MDP 4-POL، یا ارستر منبع تغذیه 24 ولت

با ترمینال

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098425

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل MDP ،10 A ،2-POLE یا ارستر منبع تغذیه 24 ولت

با ترمینال

کد فنی: 5098422

کد فنی: 5098427

کد فنی: 5098431

کد فنی: 5098425

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098432

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل

MDP EX 4-pole

یا ارستر منبع تغذیه    24 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098380

OBO

سرج ارستر سنسورهای  اندازه گیری و سیستم های کنترل MCR ضد انفجار یا ارستر منبع تغذیه FBD 2-pole 

24 ولت

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5098382

OBO

سرج ارستر  سنسورهای  اندازه گیری و سیستم های کنترل MCR برای ضد انفجار یا ارستر منبع تغذیه FBD 3-pole 

24 ولت

سرج ارستر مخابرات و شبکه 5098425

OBO

سرج ارستر سنسورهای اندازه گیری و سیستم های کنترل MDP ،1O A ،4-POLE، یا ارستر

منبع تغذیه با ترمینال 24 ولت 

کد فنی: 5098432

کد فنی: 5098380

کد فنی: 5098382

کد فنی: 5098425

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5081005

OBO

سرج ارستر شبکه جهت

حفاظت نهایی برای سیستم اطلاعات

4 سیمه  RJ45

سرج ارستر مخابراتی و شبکه کد فنی 5080053

OBO

سرج ارستر شبکه، ارستر ارتباط سریال برای  مبدل RS232  ورژن SUB-D

کد فنی: :5081005

کد فنی: 5080053

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی obo در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.